Det er en lovpålagt tjeneste som blir regulert gjennom avfallsforskriften, og innebærer at alle septiktanker, renseanlegg og tette tanker skal ha fast tømming, og alle boliger og fritidsboliger som er tilknyttet tankene må betale årlig slamavgift. (Utedo og forbrenningstoalett kommer ikke inn under denne ordningen)

Tømmeintervall og tømmetidspunkt

Tanker til boliger skal ha tømming minst hvert 2. år og fritidsboliger minst hvert 4. år. Dersom det er behov for hyppigere tømming kan dette avtales.

Tømming blir utført på faste tømmeruter i de forskjellige områdene. Ta kontakt med oss for informasjon om hvilken tid det er tømming i ditt område.

Dersom en trenger tømming utenom oppsatt rute vil dette bli regnet som en ekstratømming.

 

Praktisk utførelse av slamtømmingen

Klungtveit as utfører slamtømming for IVAR Renovasjon Ryfylke.

Det blir sendt ut tømmevarsel i posten til alle tilknyttet slamavskiller før tømming. På varselset står det hva tid tanken er planlagt tømt og at tanken må gjøres klar for tømming. Det er viktig at tilkomsten til slamtanken er god for slambil og renovatør.

Dere trenger ikke være tilstede under tømmingen.

Vanlige septiktanker blir tømt, slammet avvannet og så blir rejektvannet tappet tilbake i tanken. Tanken vil derfor ikke være tom etter utført tømming.

Tette tanker vil bli tømt helt.